Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Informació oficial
previsio
 
 
14/12/2017 | 18:11 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances i reglaments, tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Urbanisme > Normativa
19/9/2006
Pla General d' Ordenació Territorial i Urbana i -Revisió i refós del planejament urbanístic derivat
Urbanisme > Plànols normatius
19/9/2006
Plànols normatius de la revisió del pla general d'ordenació territorial i urbana-revisiói refòs del planejament urbanístic derivat.
Urbanisme > Memòria d'elements de configuració
1/12/2001
Memòria d'elements de configuració
Urbanisme > Modificacions del pla general
10/12/2013
Modificació Puntual del pla general , "carretera vella BV-6002, km 2,5"
7/3/2012
Servituds aeronàutiques a sol·licitud del Ministeri de Foment (RE 979 DEL 7/03/2012)
4/11/2010
Modificació del Pla General d´Ordenació dels espais lliures de parcel·la en edificació aïllada.
4/11/2010
Modificació puntual DEL PLA GENERAL EN LA UNITAT D´ACTUACIÓ UA 17 "MAS REIXACH"
24/4/2009
Modificació puntual del Pla General per a canviar els paràmetres del sector 34, "Façana de les Ferreries"
2/12/2008
Modificació del Pla General. Densitat d´habitatges en les zones urbanes pluri-familiars
24/11/2008
Modificació puntual d´ordenació de les fileres de cases en les zones urbanes.
10/11/2008
Modificació puntual ART.138.3
1/10/2008
Modificació del Pla General d´Ordenació - Sector 25, "Camí del Roig" d'equipament d'habitatge dotacional públic.
22/2/2007
Modificació puntual de la regulació dels parquings als habitatges.
2/3/2006
Modificació puntual del Pla General per a la fixació de la densitat de Sant genís.
22/12/2005
Modificació puntual del Pla General per canvi de paràmetres del sector núm.25, "Camí del Roig
22/12/2005
Modificació puntual del Pla General del Sector 24, "Els Recs"
Urbanisme > Planejament derivat
19/4/2016
Modificació puntual del pla parcial Sector 36, parcela inditex
14/7/2014
Pla de millora Urbana de l'illa delimitada per Av Costa Brava, c\ Major R.Turró i P.Fabra
14/7/2014
Pla Parcial Sector 29, "Vall Riera de la Burgada".
29/4/2014
MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR "CAMÍ DEL ROIG" (no. 25) PER A IMPLANTACIÓ D'UN CENTRE COMERCIAL A L'ILLA SUD-OEST
123 >
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona