Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Informació oficial
previsio
 
 
14/12/2017 | 18:11 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances i reglaments, tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Convocatòries
9/5/2016
Instància de sol·licitud genèrica convocatòries de selecció de personal
Convocatòries > 1 plaça d'agent de la Policia Local- concurs-oposició lliure.
5/12/2017
Anunci llistat d’admesos i exclosos provisional, procés selectiu d’una plaça d’agent de la Policia Local, concurs-oposició lliure.
20/10/2017
Anunci d'una plaça d'agent de la Policia Local- concurs-oposició lliure.
Convocatòries > 1 plaça d'agent de la Policia Local- sistema de concurs de mobilitat horitzontal.
5/12/2017
Anunci llistat d’admesos i exclosos provisional, procés selectiu d’una plaça d’agent de la Policia Local, concurs mobilitat horitzontal.
20/10/2017
Anunci d'una plaça d'agent de la Policia Local- sistema de concurs de mobilitat horitzontal.
Convocatòries > Convocatòria Agents Policia Local
26/9/2017
Anunci de puntuacions finals totes les fases per a la provisió de tres places de Policia Local.
26/9/2017
Anunci de puntuacions prova pràctica per a la provisió de tres places de Policia Local.
25/9/2017
Anunci de qualificacions de les proves físiques del procediment de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per a la provisió de tres agents de la Policia Local.
9/8/2017
Anunci de la convocatòria als aspirants admesos dels dies de celebració de les proves i aprovació de la composició del Tribunal Qualificador per a la provisió de 3 agents de la Policia Local de Palafolls
9/6/2017
Anunci de rectificació de les bases reguladores del procediment de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per a la provisió de tres places d'Agent de la Policia Local, publicat al DOGC
9/6/2017
Anunci de les bases reguladores del procediment de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per a la provisió de tres places d'Agent de la Policia Local publicat al DOGC
Convocatòries > Convocatòria Dinamitzador Juvenil
18/9/2017
Anunci de puntuacions finals del procés selectiu d'un/a dinamitzador/a juvenil.
18/5/2017
Anunci de les bases reguladores del procés de selecció per a la contractació, en règim laboral, d'un/a dinamitzador/a juvenil.
Convocatòries > Convocatòria Arquitecte Tècnic
20/9/2017
Anunci de puntuacions finals del procés selectiu per al nomenament interí d'un/a arquitecte/a tècnic.
11/8/2017
Anunci de l'aprovació de la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per al nomenament interí d'un/a arquitecte/a tècnic
Convocatòries > Convocatòria Borsa de treball Llar d'Infants
18/9/2017
Anunci de rectificació d'error material en l'ordre de puntuació final d'aspirant pel procés selectiu de la creació d'una borsa de treball de director/a de la Llar d'Infants.
7/8/2017
Anunci d'aprovació de la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'un/a director/a de la Llar d'infants
Convocatòries > Tècnic/a d'Educació
14/11/2017
Anunci de la convocatòria de les bases reguladores del procés selectiu d'un/a Tècnic/a d'Educació.
Convocatòries > Convocatòria Tresorer
27/6/2017
Anunci de les puntuacions finals de totes les fases per a la selecció d’un/a plaça de tresorer/a de caràcter interí del personal funcionari d’aquest Ajuntament.
27/6/2017
Anunci de puntuacions de la prova pràtica del procés selectiu amb caràcter interí d'una plaça de tresorer/a de la plantilla del personal funcionari.
12 >
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona